Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην
ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία,
 • Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000 €

Μη Δικαιούχοι

 • Επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf ),
 • Οι προβληματικές επιχειρήσεις,
 • Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης: έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο παρών καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια:

Α. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

 1. i. Στον τομέα της φυτικής παραγωγής
 2. ii. Στον τομέα ζωικής παραγωγής

Β. Της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

Γ. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων  που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες.

Δ. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης αυτών χωρίς να προκύπτει, κατ’ ανάγκη, από την επέμβαση γεωργικό προϊόν

Τα σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, δηλαδή να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α.  Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της υφιστάμενης μονάδας.

Ειδικότερα τα επενδυτικά σχέδια ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ μπορεί να αφορούν

 • ίδρυση νέας μονάδας,
 • επέκταση υφιστάμενης μονάδας,
 • εκσυγχρονισμό (θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας), με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού η μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητά της, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες κάθε φορά εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προς τούτο αδειοδοτήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Κατασκευή, επέκταση εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό κάποιων προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν (δεν ισχύει για επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής).
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια και μηχανολογικές εγκαταστάσεις (δεν ισχύει για επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής)
 • Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).

* Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λ.π., δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

Β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων (δεν ισχύει για επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής).
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

* Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τις εκατό (50%).

Γ. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις παραπάνω δαπάνες (επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και άυλα στοιχεία ενεργητικού)

Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν εντάσσονται στις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση ή για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης.
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.
 • Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχει αποκτηθεί επ’ αυτού δικαίωμα επιφανείας για τον σκοπό αυτόν για τόσα έτη όσα ορίζονται στη περ. β του άρθρου 25 περί τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων πλέον τεσσάρων (4) ετών από την πιστοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής είναι όσες σχετίζονται με

α. την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών,

β. τη φύτευση μονοετών φυτών,

γ. τις εργασίες αποστράγγισης,

δ. την αγορά ζώων,

ε. τις επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα.

στ. το κεφάλαιο κίνησης,

ζ. τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης.

Ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού – Ένταση ενίσχυσης

Για την υπαγωγή στo παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

100.000€ – για πολύ μικρές επιχειρήσεις

250.000€για μικρές επιχειρήσεις

500.000€για μεσαίες επιχειρήσεις

1.000.000€για μεγάλες επιχειρήσεις

50.000€ – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Εντάσεις ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: έως 40%
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: έως 50%
 • Μικρές επιχειρήσεις:  έως 60%

Ποσοστό ενίσχυσης της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής

Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Περίοδος υποβολής

Υποβολή των αιτήσεων από 3 Οκτωβρίου 2022 ως 30 Δεκεμβρίου 2022.

Για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα