Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», ανήκει στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €.

Ειδικότερα, η δέσμη Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

 • Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ).
 • Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ », είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Η υποβολή αιτήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

ξεκινά στις 22 Μαρτίου 2023.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΡΑΣΗ 1: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία  ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός
 • Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014.
 • Έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δηλώνουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΡΑΣΗ 2: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δηλώνουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ 1: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

 • Ανώτατο ποσοστό επιδότησης: 50% επί του προϋπολογισμού που κατατίθεται μαζί με την αίτηση.
 • Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΔΡΑΣΗ 2: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

 • Ανώτατο ποσοστό επιδότησης: 50% επί του προϋπολογισμού που κατατίθεται μαζί με την αίτηση.
 • Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δράση 1 & Δράση 2
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (Green)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα ​​​​(Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
 • Έμμεσες δαπάνες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δράση 1 & Δράση 2

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι με σειρά προτεραιότητας (First Come First Served) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα εξετάζονται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα