Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 13.150.000 ευρώ και με την ανακοινωθείσα υπερδέσμευση αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 16.500.000 ευρώ.

ΟΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Έως 150.000 ευρώ  και υπό προϋποθέσεις έως 250.000 ευρώ

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η ενίσχυση καθορίζεται επί του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού ως ακολούθως:

 • Νέοι Γεωργοί της τελευταίας πενταετίας ενταγμένοι σε πρόγραμμα ή όχι κάτω από προϋποθέσεις: 60%
 • Γεωργοί σε Ορεινές Περιοχές: 60%
 • Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: 50%
 • Γεωργοί σε κανονικές περιοχές : 40%
 • Γεωργοί Σκύρου ανεξάρτητα ηλικίας : 80%

Χορηγείται πιστούμενη  σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την πιστοποίηση – παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά Πρόσωπα που:

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο και δεν έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.
 • Έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο
 • Δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
 • Έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
 • Δεν εκτίουν ποινή φυλάκισης

Νομικά Πρόσωπα που:

 • Έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.
 • Έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Έχουν διάρκεια κατ΄ελάχιστο μέχρι τις 31.12.2033
 • Είναι δικαστικά φερέγγυα.

 

Οι Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις των Φυσικών και Νομικών προσώπων απαιτείται:

Να διαθέτουν ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας όπως δηλώνεται στο ΟΣΔΕ 2022 (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

 • Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την Εύβοια.
 • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τη Σκύρο
 • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για αυτές που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορούν να κριθούν

 • Όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
 • Προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης.
 • Ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 • Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
 • Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
 • Η δυναμική της εκμετάλλευσης.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.
 • Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.
 • Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.
 • Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13:00.

Η GEOLINK αναλαμβάνει την προετοιμασία, τη σύνταξη και την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας 

των Σχεδίων Βελτίωσης

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101