Η Geolink παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε θέματα Επενδύσεων με προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και τεχνική στήριξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για συμμετοχή σε όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Από τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Leader, Interreg κ.α.), καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως μεταποιητικές, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις, νέους και παλαιούς αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και νέους επιστήμονες.

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών πλαισιώνεται ακόμη από:

 • Διαχείριση – παρακολούθηση έργων (Project Management).

 • Σύνταξη εκθέσεων εκτιμητικής, γνωμοδοτήσεων, διενέργεια αυτοψιών και πραγματογνωμοσυνών.

 • Παροχή υπηρεσιών γεωργικών συμβουλών.

 • Εκπόνηση μελετών για τον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα όπως:

 • Νέοι Αγρότες

 • Σχέδια Βελτίωσης

 • Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων

 • Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

 • Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (Νιτρορύπανση, Κομφούζιο κ.α.)

 • Ομάδες Παραγωγών (Ίδρυση – Επιχειρησιακά σχέδια)

 • Οικοτεχνία – Έγγραφή στο μητρώο ΚΗΜΟ

 • Δάσωση γεωργικών γαιών

 • Προστασία από φυσικές καταστροφές

 • Περιβαλλοντικές μελέτες

 • Αγροτική καινοτομία – Γεωργικές εφαρμογές