Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που μεταποιούν με πρώτη ύλη της παραγωγικής τους διαδικασίας, γεωργικά προϊόντα, με τελικό παραγόμενο γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν.

Δικαιούχοι

Νομικά πρόσωπα, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».
 • Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου και κατ’ ελάχιστον το 40% της αξίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση, κατ’ έτος, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.

H υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας.

 • Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.

* Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και είναι 3ετής.

 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, τα οποία θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι εκείνοι που υπάγονται στην «Βιομηχανία τροφίμων» (ΚΑΔ: 10), «Ποτοποιία» (ΚΑΔ: 11), «Παραγωγή προϊόντων καπνού» (ΚΑΔ: 12), «Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών» (ΚΑΔ: 13), «Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς μεταφορά δραστηριότητες» (ΚΑΔ: 52), και στις «Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή» (ΚΑΔ: 01.63), σύμφωνα με τον πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω στόχους:

α) Αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
β) Βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
γ) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
δ) Ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
ε) Βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: 

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου. Αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:

Νόμιμη σύσταση δικαιούχου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:

Πράσινη μετάβαση. Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από τις παρακάτω:
• Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον (μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης).
• Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα.
• Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
• Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
• Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.
• Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
• Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:

Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:

Βιωσιμότητα της επένδυσης (βάσει αριθμοδεικτών επίδοσης που υπολογίζονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη).

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αγορά γης, κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει υπό προϋποθέσεις.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic).
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας / Εταιρική ταυτότητα &branding.
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης.
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (ως 300.000 €).
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (ως 500.000 €).
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (ως 500.000 €).
 • Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων (ως 2.000.000 €).
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ως 1.000.000 € και ως το 30% του προϋπολογισμού).

Αιτούμενος προϋπολογισμός – Ένταση ενίσχυσης

Το ποσοστό Επιδότησης ανέρχεται ως 55%.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000,00 € 7.500.000,00 €
Μεγάλες 2.000.000,00 € 12.500.000,00 €

Περίοδος υποβολής

Υποβολή των αιτήσεων από 12 Μαΐου 2023 έως 12 Ιουλίου 2023.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101