Α. ΣΚΟΠΟΣ

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης παρέχεται για την εφαρμογή των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δράση 1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΖΩΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Για τη Δράση 1 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία) οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι οι κάτωθι:

 • Ελαιοποιήσιμη ελιά
 • Επιτραπέζια ελιά
 • Αραβόσιτος
 • Χειμερινά σιτηρά
 • Μηδική, Τριφύλλι
 • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή (βίκος, μπιζέλι, κλπ.)
 • Όσπρια
 • Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο κλπ.
 • Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδα
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα
 • Μηλοειδή
 • Πυρηνόκαρπα
 • Εσπεριδοειδή
 • Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά
 • Φυλλώδη (πατάτα, κλπ.)
 • Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά
 • Ακρόδρυα
 • Λοιπές δενδρώδεις

Για τη Δράση 2 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία), οι τομείς παρέμβασης είναι οι κάτωθι:

 • Βοοτροφία
 • Προβατοτροφία
 • Αιγοτροφία


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ολόκληρη η ελληνική επικράτεια

**Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024.


Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι των Δράσεων 1 και 2 μπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

 • Γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών
 • Οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή ζωικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, στις 15 Ιουνίου 2024.

* Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο δράσεις

E. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

 1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024 του υποψηφίου.
 2. Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
 3. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
 4. Να μην περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π στις 15 Ιουνίου 2024.
 5. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

Α. Aγροτεμάχια τα οποία:

 1. Είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
 2. Είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές δράσεις των Μέτρων 10, 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022
 3. Υφίσταται ασυμβατότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου μεταξύ άλλης παρέμβασης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 που εφαρμόζεται στο αγροτεμάχιο και της δράσης της Παρέμβασης Π3-70-2.1
 4. Είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2024 του υποψηφίου.

Β. Βοσκότοποι/ζωικό κεφάλαιο:

 1. Που είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές δράσεις των Μέτρων 10 και 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022
 2. Που υφίσταται ασυμβατότητα μεταξύ άλλης παρέμβασης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 και της δράσης της Παρέμβασης Π3-70-2.1

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την Δράση 1 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Εντασσόμενη έκταση, με προτεραιότητα στη μεγαλύτερη εντασσόμενη έκταση

στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές

 • Εντασσόμενη έκταση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
 • Είδος καλλιέργειας, με προτεραιότητα στις καλλιέργειες με αυξημένες εισροές

Για την Δράση 2 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Μέγεθος Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε αυτές που εντάσσουν το μεγαλύτερο δυναμικό της εκμετάλλευσής του
 • Έδρα Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιώτικες περιοχές
 • Έδρα εκμετάλλευσης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.


Ζ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

* Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης της Παρέμβασης Π3-70-2.1.

** Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από τις 30 Ιουνίου 2024 και είναι τριετούς διάρκειας.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:

 1. Να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 Ιουνίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024.
 2. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/ βοσκοτόπων, το είδος των ζώων και την παραγωγική κατεύθυνση αυτών με τα οποία εντάχθηκαν στην Παρέμβαση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
 3. Να διατηρούν τα ίδια αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στην Παρέμβαση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.
 4. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
 5. Να κατέχονται νόμιμα για κάθε έτος και για όλη την περίοδο δέσμευσης, τα αγροτεμάχια/βοσκότοποι και το είδος των ζώων που εντάχθηκαν στην Παρέμβαση Π3-70-2.1.
 6. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, ζωικές εκμεταλλεύσεις και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
 7. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής.
 8. Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
 9. Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.
 10. Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση 1 θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,4 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά τις ομάδες καλλιέργειας “Ελαιοποιήσιμη ελιά” και “Επιτραπέζια ελιά”, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

H. ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

* Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στις δράσεις γεωργικής έκτασης, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους


Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 287.597.058 €

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101