Ο Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0 πρόκειται να αντικαταστήσει τον Ν. 4399/16 περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελέσει, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Στόχος είναι να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με την εισαγωγή του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης των ρυθμίσεων του Αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να αποτυπώνει τους νέους στόχους και τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις για την ελληνική οικονομία, όπως έχουν καθοριστεί στο Σχέδιο Ανάπτυξης της Επιτροπής Πισσαρίδη και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο νέος Αναπτυξιακός εισάγει δώδεκα νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Τα νέα καθεστώτα, αποτυπώνουν την εθνική αναπτυξιακή πολιτική και δίνουν τη δυνατότητα και την ευελιξία στους επενδυτές να δημιουργούν και ταυτόχρονα να προσαρμόζονται στις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας.

Οι άξονες πολιτικής στους οποίους αυτά κινούνται, συνολικά, είναι: Πράσινη μετάβαση – ενεργειακός μετασχηματισμός και κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυση δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή, προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενίσχυση τουρισμού και εναλλακτικών μορφών του, καθώς και αγροδιατροφή (μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός).

Θα περιλαμβάνει τρεις σταθερούς κύκλους για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταθέτουν τα σχέδιά τους στο εκάστοτε καθεστώς του νόμου, διεκδικώντας την προβλεπόμενη ενίσχυση.

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 θα είναι αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.

Με τα νέα δεδομένα, τα ποσοστά θα διαμορφώνονται, δυνητικά, έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Τα παραπάνω προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες προσδιορίζουν ένα πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027.

Βάσει του νέου πλαισίου, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι αυξημένα στις 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το ερχόμενο έτος.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101