ΣΤΟΧΟΣ:

Μέσω της παροχής κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Βασικό ποσό ενίσχυσης ύψους 30.000€ προσαυξανόμενο κατά:

Α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη ή ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) 10.000 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Η καταβολή της γίνεται σε 2 δόσεις:

Α’ δόση 70% του ποσού: Με την ένταξη του υποψηφίου στο μέτρο

Β’ δόση 30% του ποσού: Μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ορίζεται το έτος 2024, με βάση την παραδεκτή υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2024.

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.

Α. Για τα φυσικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, ο δικαιούχος, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του/της στο τέλος του έτους έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΥΑ 519/135068/5.5.2023, Β’3071, άρθρο 3, παρ. 18).
 2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
 3. Είναι νόμιμος κάτοχος οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία της.
 4. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση ήτοι εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 5. Υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024.
 6. Έχει τουλάχιστον επίπεδο γνώσεων 4 δηλαδή είναι απόφοιτος επαγγελματικής σχολής ή Λυκείου είτε έχει επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 δηλαδή απολυτήριο γυμνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης – βεβαίωση από την αρμόδια αρχή). Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου) και επαγγελματικά προσόντα ως εξής: Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) ή να είναι ασφαλισμένοι ως μέλη «αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης» κατά την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έναρξη ασφάλισης τουλάχιστον από το έτος 2022.
 7. Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 8. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς (2019 – 2022), να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης* που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιλέξιμοι όσοι κατά τα έτη 2019 – 2022 έχουν υποβάλει έστω και μία δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ.
 9. Δεν έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
 10. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2022, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.
 11. Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος:
  α. Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ή
  β. Τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 13.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή
  γ. Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης ή διασταυρωτικού ελέγχου του ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
 12. Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 13. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης της αρχηγίας της εκμετάλλευσής του.
 14. Εάν λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% να κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός/ικανή προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).

Αντίστοιχα και προσθετικά κατά περίπτωση ισχύουν για το Νομικό Πρόσωπο, και ό,τι συνοδεύει τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει δηλαδή ο γεωργός τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση*) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των,

 1. δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή
 1. δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας ή
 1. οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
 1. Κατά παρέκκλιση, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές (Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτημα- Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν και δηλώνουν στο πλαίσιο της ανωτέρω ΕΑΕ τουλάχιστον 103 κυψέλες για την ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, 74 για τα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 για τα υπόλοιπα νησιά της Χώρας.

*Ως τυπική απόδοση ορίζεται ο προσδιορισμός του συνολικού εισοδήματος βάσει των δηλωμένων στο ΟΣΔΕ καλλιεργειών και εκτροφών όπως προκύπτει από τεχνοοικονομικούς δείκτες τεκμαρτά και πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τους Γεωργικούς Συμβούλους της GeoLink, πριν τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Η τυπική απόδοση αφορά 2 χρονικές κατηγορίες :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, αυτή που περιγράφεται στην ΕΑΕ 2024.

 1. Για την Ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.
 2. Για τα νησιά της Χώρας με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 8.300 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.
 3. Για τα νησιά της Χώρας με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 6.700 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, αυτή που περιγράφεται στο τυποποιημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Νέος Γεωργός εντός το νωρίτερο 3 χρόνων και το αργότερο εντός 4 χρόνων από την ένταξή του στο πρόγραμμα.

 1. Για την Ηπειρωτική Χώρα την Κρήτη και την Εύβοια, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 12.000 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, παραγωγικά ζώα, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.
 2. Για τα νησιά της Χώρας με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 7.500 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, παραγωγικά ζώα μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.
 3. Για τα νησιά της Χώρας με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, τυπική απόδοση ύψους τουλάχιστον 6.000 ευρώ πρέπει να προέρχεται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, παραγωγικά ζώα, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

Δ. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος δικαιούχος οφείλει να τηρεί επιπρόσθετες δεσμεύσεις που εκπνέουν 4 έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να υπακούει στους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία, τα οποία θα συζητηθούν αναλυτικά και με τους συμβούλους μελετητές της GeoLink.

E. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση στις υποβληθείσες αιτήσεις και με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κρίνονται επιλέξιμες για την παροχή ενίσχυσης όσοι συγκέντρωσαν την ζητούμενη κατά περίπτωση βαθμολογία.

Ως κριτήρια βαθμολογίας ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο
 2. Βιολογική/ Ολοκληρωμένη παραγωγή
 3. Συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών που δραστηριοποιείται στα προϊόντα της εκμετάλλευσης
 4. Συμμετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου
 5. Περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (ενδεικτικά αναφέρονται η ορεινότητα, ο νησιωτικός χαρακτήρας, η πληθυσμιακή πυκνότητα
 6. Περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή
 7. Τομεακός & Διαρθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης

Θέματα που θα συζητήσετε και θα ωριμάσετε με τους συμβούλους της GeoLink.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101