Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER αφορά την περιοχή που καλύπτουν τα διοικητικά όρια των Δήμων Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου και Σκύρου. Στοχεύει στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η οποία προβλέπεται να λειτουργήσει ως μοχλός αξιοποίησης των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους.
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Γίνονται δεκτές και εταιρείες υπό σύσταση.

Ποσοστό χρηματοδότησης

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών σε ποσοστό 70% για τη Σκύρο και 50% για τη Ν. Εύβοια.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, (100.000 € για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες). Το κατώτατο όριο προϋπολογισμού των ενισχυόμενων δράσεων είναι 20.000,00 € για το σύνολο των δράσεων.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης των 200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση και στο ποσό των 100.000€ στην περίπτωση επιχειρήσεων που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Επιλέξιμες επενδύσεις

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις (Κατασκευή/βελτίωση κτιρίων, κατασκευή έργων υποδομής, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και απαραίτητων ή υποκείμενων εδαφικών εκτάσεων)
  • Αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς
  • Αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων
  • Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Γενικές δαπάνες

Περίοδος υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 15/12/2021 και ώρα 16:00.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101