Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. ατομική επιχείρηση, εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000 €,
 2. εμπορική εταιρεία κάθε μορφής,
 3. συνεταιρισμός,
 4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
 5. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
 6. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας
 7. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400.000.000 €, εκ των οποίων τα 120.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 280.000.000 € αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 1. για μεγάλες επιχειρήσεις, ποσό 500.000 €
 2. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς ποσό 250.000 €
 3. για μικρές επιχειρήσεις, ποσό 150.000 €
 4. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ποσό 100.000 €
 5. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, ποσό 50.000 €.

Επιλέξιμες επενδύσεις

 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
 • Χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, με τον όρο ότι θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (εκτός κτιρίων).
 • Μεταφορά τεχνολογίας με αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για υπό σύσταση ή υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει επταετία από την ίδρυση.
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Περίοδος Υποβολής

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Τρίτη 25η Μαΐου 2021. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών Παρασκευή 30η Ιουλίου 2021.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101