Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. ατομική επιχείρηση, εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000 €,
 2. εμπορική εταιρεία κάθε μορφής,
 3. συνεταιρισμός,
 4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
 5. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
 6. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας
 7. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 405.000.000 €, εκ των οποίων 400.000.000 € αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, και τα 5.000.000 € αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 1. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
 2. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
 3. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 €.

Επιλέξιμες επενδύσεις

 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
 • Χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, με τον όρο ότι θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (εκτός κτιρίων).
 • Μεταφορά τεχνολογίας με αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για υπό σύσταση ή υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει επταετία από την ίδρυση.
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Περίοδος Υποβολής

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Τρίτη 25η Μαΐου 2021. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών Παρασκευή 30η Ιουλίου 2021.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα