Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. ατομική επιχείρηση, εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000 €,
 2. εμπορική εταιρεία κάθε μορφής,
 3. συνεταιρισμός,
 4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
 5. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
 6. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας
 7. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. € που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 1. για μεγάλες επιχειρήσεις, ποσό 500.000 €
 2. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς ποσό 250.000 €
 3. για μικρές επιχειρήσεις, ποσό 150.000 €
 4. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ποσό 100.000 €
 5. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, ποσό 50.000 €.

Επιλέξιμες επενδύσεις

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
 • Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων, όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.
 • Χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, με τον όρο ότι θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (εκτός κτιρίων).

Περίοδος υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101