Στόχοι του Προγράμματος είναι:
• Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.
• Η στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.
• Η ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).

Δικαιούχοι

• Οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.
• Οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Προϋπολογισμός

• Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 10.000 € έως 350.000 €.
• Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 €.

Ποσοστό χρηματοδότησης

• 65% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
• 50% για Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
• 40% για Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.

Επιλέξιμες δαπάνες

• Αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Κατασκευή, εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων συμπεριλαμβανομένου και λογισμικού προγράμματος
• Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης
• Βελτίωση ακίνητης περιουσίας, ανακατασκευή, επέκταση, κατασκευή κτιρίου
• Εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης
• Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και αμοιβές συμβούλων, μελετητών

Περίοδος υποβολής

Από 01/07  έως και 10/09 έκαστου έτους

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα