Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

80.000 € έως 400.000 €                                                                                                                                                                                                                                                       


 Ποσοστό επιδότησης: Έως 60% το οποίο αναλύεται όπως παρακάτω:

· Βασική Επιχορήγηση 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

· Προσαυξανόμενη κατά

α. 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

β. 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. (1 ΕΜΕ αντιστοιχεί σε πλήρη Ετήσια Απασχόληση)

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Νεοσύστατες (δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, ήτοι τις 18-12-2023) και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Είδη επιδοτούμενων τουριστικών καταλυμάτων

Α. ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 1. Ξενοδοχεία Κατάταξη σε κατηγορία 4*** * (τεσσάρων αστέρων) και άνω – Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω έως και πενήντα (50)
 2. Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
 1. Ξενώνες Νεότητας

Β. ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3) (υποχρεωτική ενσωμάτωση όλων στο ίδιο Σήμα MHTE)
 2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες
 • Δεν Επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Airbnb καθότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι ιδιώτες.

Ενδεικτικά κριτήρια για την κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε ελάχιστη κατηγορία κλειδιών ή αστεριών κατά περίπτωση:

· Ελάχιστη επιφάνεια δωματίου

· Ύπαρξη χώρου μαζικής εστίασης – πρωινού

· Ιδιωτικός ή μισθωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων

· Πισίνα

· Παιδότοπος

· Ύπαρξη θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού/ανεμιστήρα

· Μπαλκόνι

· Παροχή internet/TV/Laptop

· Λειτουργία υποδοχής (reception)

· Room service

· Online booking κλπ

Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

Κάποιες Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά τουριστικού επαγγελματικού σκάφους αναψυχής κάθε είδους.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

· Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας (Εξαιρείται Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και Περιφερειακή Ενότητα Θήρας-Δήμος Θήρας (πλην Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας).

· Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

· Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που έχει εκδοθεί, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

· Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).

· Σε περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, απαιτείται κατ’ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης.

· Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

· Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.

· Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν την ίδια συμμετοχή, σε ποσοστό 60%.

· Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων).

· Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.

· Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου εντός διετίας από την επιτυχή έγκρισή τους.

· Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

· Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

 • Δεσμεύσεις κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας

· Ο δικαιούχος ενίσχυσης, δεν μπορεί να το μεταβιβάσει σε καμία περίπτωση

· Το δηλωμένο αντικείμενο δραστηριοποίησης, δεν θα μπορεί να αλλάξει χρήση

 • Μη Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

· Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.

· Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

 • Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται

· Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, πλακάκια, μάρμαρα, γυψοσανίδες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πόρτες, ελαιοχρωματισμοί, κουφώματα κλπ.)

· Διαμόρφωση και περίφραξη περιβάλλοντος χώρου

· Έπιπλα (ντουλάπες, κρεβάτια, στρώματα, κομοδίνα, κλπ.)

· Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (τηλεοράσεις, κλιματιστικά, κουζίνες, φωτιστικά, κλπ.)

· Μηχανήματα – Εγκαταστάσεις και προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (ηλιακοί, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter, λάμπες LED, κλπ.)

· Κατασκευή ιστοσελίδων, διαφήμιση στο internet

· Λογισμικό κρατήσεων, εμπορικό πρόγραμμα και εφαρμογές πληροφορικής

· Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης

· Πισίνες

· Αμοιβή Συμβούλου για την υποβολή αίτησης και υποστήριξη

· ISO 9001 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας

· ISO 14001 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

· Αμοιβή μηχανικών για την εκπόνηση τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ, επίβλεψη, κλπ.)

· Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

· Δαπάνες Προβολής προώθησης και Εξωστρέφειας – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

· Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Δεν επιδοτείται η αγορά οικοπέδου

 • Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων

Μεθοδολογία: Συγκριτική Αξιολόγηση.

Α! Στάδιο: έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής

Β! Στάδιο: Βαθμολογία βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην Πρόσκληση, Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση: 70.

Ενδεικτικά κριτήρια Βαθμολογίας:

· η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

· η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

· η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων

· η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του

· η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

· η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα