Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 30.000€ έως 400.000€

Ποσοστό επιδότησης έως 60%.


Ποσοστό επιδότησης έως 60% το οποίο αναλύεται όπως παρακάτω:

· Βασική Επιχορήγηση 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

· Προσαυξανόμενη κατά:

α. 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

β. 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. (1 ΕΜΕ αντιστοιχεί σε πλήρη Ετήσια Απασχόληση)

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Νεοσύστατες (δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης) και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

*Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

Δραστηριότητες που επιδοτούνται (ενδεικτικά)

 • Παραγωγή παγωτών
 • Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
 • Παραγωγή ειδών αρτοποιίας
 • Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς
 • Παραγωγή μπισκότων
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
 • Παραγωγή μπίρας
 • Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
 • Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού
 • Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
 • Υπηρεσίες επισκευής κοσμημάτων και συναφών ειδών
 • Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
 • Χονδρικό εμπόριο υλικών χαρτοποιίας
 • Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών
 • Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
 • Ιατρικές υπηρεσίες γενικής ιατρικής
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
 • Οδοντιατρικές υπηρεσίες
 • Ιατρικές υπηρεσίες πλαστικής χειρουργικής
 • Υπηρεσίες εργοθεραπείας
 • Υπηρεσίες λογοθεραπείας
 • Νοσοκομειακές υπηρεσίες
 • Χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων
 • Υπηρεσίες κομμωτηρίων
 • Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
 • Κτηνιατρικές υπηρεσίες

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

· Να δραστηριοποιούνται σε Επιλέξιμες Περιφέρειες:

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

· Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

· Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που έχει εκδοθεί, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

· Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).

· Να διαθέτουν κατ’ελάχιστο κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, σε περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

· Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

· Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.

· Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν την ίδια συμμετοχή, σε ποσοστό τουλάχιστον 60%

· Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων).

· Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης

· Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου εντός διετίας από την επιτυχή έγκρισή τους

· Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

Δεσμεύσεις κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας.

· Ο δικαιούχος ενίσχυσης, δεν μπορεί να το μεταβιβάσει σε καμία περίπτωση

· Το δηλωμένο αντικείμενο δραστηριοποίησης, δεν θα μπορεί να αλλάξει χρήση

Μη Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

· Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.

· Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται

· Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, πλακάκια, μάρμαρα, γυψοσανίδες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πόρτες, ελαιοχρωματισμοί, κουφώματα κλπ)

· Διαμόρφωση και περίφραξη περιβάλλοντος χώρου

· Μηχανήματα – Εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

· Κατασκευή ιστοσελίδων, διαφήμιση στο internet

· Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης

· Αμοιβή Συμβούλου για την υποβολή αίτησης και υποστήριξη

· ISO Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και Συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης

· Αμοιβή μηχανικών για την εκπόνηση τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ, επίβλεψη, κλπ)

· Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

· Δαπάνες Προβολής προώθησης και Εξωστρέφειας – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

· Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

*Δεν επιδοτείται η αγορά οικοπέδου

Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων

Μεθοδολογία: Συγκριτική Αξιολόγηση.

Α! Στάδιο: έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής

Β! Στάδιο: Βαθμολογία βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην Πρόσκληση, Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση: 70.

Ενδεικτικά κριτήρια Βαθμολογίας:

· η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

· η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

· η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων

· η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του

· η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

· η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101