Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με στόχους την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα, την αποδοτικότητα χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων, την βελτίωση της διαχείρισης του ύδατος και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων εκσυγχρονισμού.

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ή συλλογικά σχήματα (π.χ ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ).

 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα φυσικά πρόσωπα είναι:
 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 2. Να έχουν υποβάλλει ΕΑΕ κατά το έτος 2020.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 4. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα νομικά πρόσωπα είναι:
 1. Να έχουν υποβάλλει ΕΑΕ κατά το έτος 2020.
 2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 3. Να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
 4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση.

Προϋπολογισμός

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει:

 • Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έως 150.000 ευρώ ανά αίτηση στήριξης.
 • Για τα συλλογικά σχήματα έως 200.000 ευρώ ανά αίτηση στήριξης ή έως και τα 500.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις.

Ποσοστό χρηματοδότησης

 • 70%-80% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
 • 45%-70% για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Ηπείρου
 • 45%-60% για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης.
 • 35%-60% για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.
 • 35%-50% για την Περιφέρεια Αττικής.

Επιλέξιμες επενδύσεις

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.
 • Αρδευτικά συστήματα εξοικονόμησης ύδατος.

 • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις.

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).

 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης.

 • Επενδύσεις σε έγγειες βελτιώσεις
 • Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης.

 • Εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών.

 • Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και για όμβρια.

 • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης (π.χ. φωτοβολταϊκό σύστημα κ.α.).

 • Γενικές Δαπάνες (σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, αμοιβές αναγκαίων μελετών και αδειοδοτήσεων, τοποθέτηση υδρόμετρου κ.α.).

Περίοδος υποβολής

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η 30/09/2021 και ώρα 13.00.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101