Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και αφορά επενδυτικά σχέδια τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα που ασκούν «τουριστικές δραστηριότητες», καθώς και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
Ως «τουριστικές δραστηριότητες» ορίζονται οι ακόλουθες:
α) ΚΑΔ 55: Καταλύματα
Ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
i) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
ii) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
iii) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
iv) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
v) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
αα) μονόχωρες 40 τ.μ
ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.
Ενισχύεται επίσης η συγχώνευση κύριων ή/και μη κύριων καταλυμάτων εφόσον η συγχώνευση συνοδεύεται με ποιοτική αναβάθμιση, δηλαδή όταν το κατάλυμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, κατατάσσεται σε κατηγορία μεγαλύτερη, από τη μεγαλύτερη κατηγορία των καταλυμάτων που συγχωνεύονται.
β) ΚΑΔ 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης,
γ) ΚΑΔ 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες,
δ) ΚΑΔ 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση,
ε) ΚΑΔ 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες,
στ) ΚΑΔ 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.
Επίσης, αποκλείονται αιτήσεις ενίσχυσης:
α) που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις.
β) που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού.
γ) που υποβάλλονται από πρωτογενείς παραγωγούς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει – υποχρεωτικά – να αποδεικνύει ότι στοχεύει στην:
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού».
Το επενδυτικό σχέδιο δύναται επίσης να στοχεύει:
α) στην βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας,
β) στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

Κριτήρια επιλεξιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: 

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου. Αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:

Νόμιμη σύσταση δικαιούχου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:

Πράσινη μετάβαση. Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από τις παρακάτω:
• Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
• Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
• Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
• Επενδύσεις σε ΑΠΕ
• Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
• Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:

Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού. Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δράσεις:
• Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας.
• Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες.
• Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:

Βιωσιμότητα της επένδυσης (βάσει αριθμοδεικτών επίδοσης που υπολογίζονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη).

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κατασκευή ή/και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας / Εταιρική ταυτότητα &branding. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει.
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (ως 300.000 €).
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (ως 500.000 €).
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (ως 500.000 €).
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ως 1.000.000 € και ως το 30% του προϋπολογισμού).

Αιτούμενος προϋπολογισμός – Ένταση ενίσχυσης

Το ποσοστό Επιδότησης ανέρχεται ως 55%.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000,00 € 7.500.000,00 €
Μεγάλες 2.000.000,00 € 12.500.000,00 €

Περίοδος υποβολής

Υποβολή των αιτήσεων από 19 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα