Στόχος του Μέτρου 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” είναι να ενθαρρύνει τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, να χρησιμοποιούν γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, να συμβάλλουν στην καλή διαβίωση των ζώων.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και έχουν εντάξει στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, εκτροφές, κυψέλες ή παραφυάδες ή θα μετατρέψουν τις καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής από συμβατικές σε βιολογικές.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2021.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
 • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών. Επίσης σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιμα για ενίσχυση τουλάχιστον πέντε κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες .
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, μικρόκαρπες/ δάσους, ακτινίδιο και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια κατά το έτος 2021.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

 • είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
 • είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης- αγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10, 11 και 14,
 • είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Δράσεις

Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

 • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων ή τις κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες που επιθυμούν και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του υπομέτρου είναι τριετούς διάρκειας

Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

 • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων ή τις κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες που επιθυμούν για μια τριετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Περίοδος Υποβολής

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 25 Φεβρουαρίου 2022 έως και 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 00:00

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα