Βασικός στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα.

Δικαιούχοι

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς.
  • Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης
  • για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» (ειδική δέσμευση Γ), η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων να ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha).

Αποκλείονται τα αγροτεμάχια:

  • Τα οποία είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του έτους αναφοράς
  • Κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στη δράση 10.1.04 ή σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 ή στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.

Ειδικές Δεσμεύσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης στην ειδική δέσμευση Α αρδεύσιμης έκτασης ενώ το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί έως 50%, χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης.
Ύψος ενίσχυσης από 43,5 – 60 €/στρ/έτος ανάλογα με την περιοχή και την καλλιέργεια.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ B: Αμειψισπορά
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης στην ειδική δέσμευση Β αρδεύσιμης έκτασης ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90%, χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή) και επίσης δηλώνονται στην αντίστοιχη ΕΑΕ ως ξηρικές. Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.
Ύψος ενίσχυσης από 29,2 – 60 €/στρ/έτος ανάλογα με την περιοχή και την καλλιέργεια.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν:
• Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα ετήσια χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα ετήσιων χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά.
• Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό άζωτο) και αρδευτικού νερού για το πρώτο έτος της διετούς δέσμευσης πριν την εφαρμογή της χλωράς λίπανσης και φυλλοδιαγνωστική για το δεύτερο έτος της δέσμευσης.
• Να διαθέτουν ετήσιο «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).
Ύψος ενίσχυσης από 18,8 – 45,2 €/στρ/έτος ανάλογα με την περιοχή και την καλλιέργεια.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα
• Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν ακαλλιέργητη παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης).
• Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης
• Η δέσμευση αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής παρέμβασης.
• Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.
Ύψος ενίσχυσης από 29,2 – 60 €/στρ/έτος ανάλογα με την περιοχή και την καλλιέργεια

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα