Η δράση παρέχει στοχευμένη δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στις υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της νέας έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, στους κλάδους:

 • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων,
 • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
 • Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας,
 • Γυμναστηρίων και σχολών χορού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να παρουσιάζουν 50% μείωση τουλάχιστον του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, σε σχέση με το 2019.
 • Να υποβάλλουν μια Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο των εγκαταστάσεων που διαθέτουν.
 • Μα έχουν έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021.
 • Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Ποσό ενίσχυσης

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που μπορεί να ανέλθει ως μέγιστο ποσοστό 8% του ετήσιου Κύκλου εργασιών του έτους 2019 (όπως προκύπτει από το πεδίο 500 του Ε3 Φ.Ε. 2019)

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη υποβολής : Τετάρτη 16/3/2022 και ώρα 12:00
Λήξη υποβολής: Παρασκευή 15/4/2022 και ώρα 15:00

Για έλεγχο επιλεξιμότητας και οποιαδήποτε πληροφορία

Καλέστε μας : 2221600101

Επικοινωνία

Σχετικά Άρθρα